Loose-Info.com
Last Update 2009/03/29
TOP - JavaScript - 演算子

演算子の優先順位と結合方向は次の表のとおりです。
優先順位は表の上ほど高くなります。

結合方向 演算子
.(ドット)
++ -- 単項- ~ ! delete new typeof void
* / %
+ -
<< >> >>>
- < <= > >=
- == != === !==
&
|
&&
||
?:
=
*= /= %= += /-= <<= >>= >>>= &= ^= |=
,(コンマ)